Saklama ve İmha Politikası

Saklama ve İmha Politikası

Saklama ve İmha Politikası

DOREYAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İMHA POLİTİKASI
 1. Saklama ve İmha Politikasının Amacı

İş bu  “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının (Politika)” hazırlanma amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden ve 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile Kanun’a uygun olarak işlenmiş olan kişisel verilerin yine Kanun’un 4., 5. ve 6.  maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, Yönetmelik uyarınca özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel verilerin Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi usul ve süreçleri  hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar

 

 Açık Rıza  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
 İlgili Kullanıcı  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
 İmha  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
 Kayıt Ortamı  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri Politikası  Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi  Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul  Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi    veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 Yönetmelik  28 Ekim 2017 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 1. Saklama ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar
  Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından özellikle:
 2. Danışmanlık ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 3. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 4. Üye hakları ve çalışan hakları ve yan haklarının planlanması ve ifası ile
 5. Üye ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

 

 1. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin meşru menfaatinin olması,
 2. Kişisel verilerin Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 3. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 4. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından re’sen (kendiliğinden) yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 2. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 4. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 5. İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 6. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 7. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına İlişkin Usuller, Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin güvenliğinin sağlanması veya Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak olan kişisel verileri  işlemektedir. Buna ek olarak dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’e ait server a kaydedilmektedir.

Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 1. Saklama ve İmhaya İlişkin Alınan Tedbirler

Bir veri sorumlusu olarak Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kanun’un 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin;

 • hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 

 • hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 

 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamakamacıyla,

 

uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu nedenle Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde, başta Kanun’a ve Kurul’un yayımlamış olduğu “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’ndeki” önlemlerle uyumlu olarak, gerekli teknik uzmanlığın da sağlanması yoluyla birtakım teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu tedbirler, işbu Politika uyarınca Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde devamlı olarak uygulanmakta olup; gerekli zaman, kaynak ve teknik destek sağlanarak ve denetimler yapılarak teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Şirket bünyesinde yaşanabilecek olası bir veri ihlali durumunda takip edilecek prosedür ve tedbirler “Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Veri İhlal Prosedüründe” belirtilmiş olup konu ile ilgili gerekli eğitim çalışanlara düzenli olarak verilmekte ve takip edilmektedir.

Aşağıda sayılmış olan tedbirler, veri kategorisine göre değişiklik gösterebilmektedir. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, temel prensip olarak daha hassas nitelikli kabul edilebilecek veriler bakımından daha kapsamlı tedbirler uygulamaktadır.

 1. Saklamaya İlişkin Alınan Tedbirler

 

 1. Teknik Tedbirler
 • IT olay yönetimi ile gerçek zamanlı analizler ile bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • İş birimi bazında Kanun gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri yetki matrisi aracılığıyla sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odası erişim kontrol sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve 72 saat içerisinde Kurul’a bildirmek için uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar ve güvenli kayıt tutma (loglama) kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • İnternet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir.
 • Şirket bünyesinde kullanılan elektronik cihazlara virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için güvenlik taramaları yapılmakta ve sızma (penetrasyon) testi hizmeti alınarak sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
 • Kayıt ortamlarının güvenliğini sağlamak amacıyla teknik konularda bilgili ve deneyimli personel istihdam edilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasına yönelik ayrı politika belirlenmiş olup, özel nitelikli kişisel veriler özelinde alınan teknik tedbirler politikada belirtilmiştir.
 • Elektronik kayıt ortamlarının fiziksel olarak taşınması durumunda, yüksek düzeyde kriptografik yöntemler kullanılarak kayıt ortamlarının güvenliği sağlanmaktadır.
 1. İdari Tedbirler
 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi için alınacak teknik tedbirler konusunda sözlü ve yazılı olarak eğitilmektedir.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” uyarınca hazırlanan veri envanterinde, Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde saklanan kişisel verilerin saklanmasına ilişkin hukuki sebepleri açıklanarak, kişisel verilerin ne kadar süreyle ve hangi kayıt ortamında saklandıklarına dair bilgilere yer verilmiştir.
 • Kişisel verilerin ilgili mevzuat ve işbu Politika ile uyumlu şekilde saklanmasına ilişkin Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • İş birimi bazında Kanun gerekliliklerine uygun olarak kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçlerinin tasarlanması sonucunda yetki matrisi oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanların mevcut iş akitlerine, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi, kişisel verilerin ifşa edilmemesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklenmekte, çalışanın bu yükümlülüklere uymaması durumlarına yönelik “İşyeri Disiplin Yönetmeliği” güncellenmektedir.
 • Hukuka uygun veri aktarımı süreçlerinde, veri işleyenler ile akdedilen sözleşmelere kişisel verilerin güvenli ve amacına uygun şekilde saklanması doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler dahil edilmektedir.
 1. İmhaya İlişkin Alınan Tedbirler
 2. Teknik Tedbirler
 • Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
 • İmha süreçlerinin güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla, gerekli teknik konularda bilgili ve deneyimli personel istihdam edilmekte ve görevlendirilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği ve imha süreçlerine yönelik ayrı politika belirlenmiş olup, özel nitelikli kişisel veriler özelinde alınan teknik tedbirler politikada belirtilmiştir.
 1. İdari Tedbirler
 • “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde saklanan kişisel verilerin imha yöntem ve sürelerini belirten veri envanteri hazırlanmıştır.
 • Saklanan kişisel verilerin ilgili mevzuat ve işbu Politikayla uyumlu şekilde imha edilmesine ilişkin Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde gerçekleştirilen imha süreçleri, yetki matrisi doğrultusunda ve tutanak kayıtları oluşturularak gerçekleştirilmektedir.
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı veri işleyenler ile akdedilen sözleşmelere, kişisel verilerin işbu Politika ve ilgili mevzuat gereklerine uygun şekilde imha edilmesi için gerekli tedbirlerinin alınmasına ve bu tedbirlere uyulması hususlarına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

 1. Periyodik İmha Süreleri

Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi saklama süresi dolan kişisel verileri saklama süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde imha eder. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasına, prosedürlere ve şirketin iş akışına uygun olarak belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 1. Kişisel Verilerin İmha Edilmesine İlişkin Alınan Tedbirler

Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya anonim hale getirebilir. Kişisel verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişemeyecek ve kullanamayacaktır. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek veya anonim hale getirilecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi olacaktır.

Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

 • Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.
  • Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı (lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.
  • Veri tabanlarında veya dosya depolama sistemlerinde bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar veya dosyalar ‘Delete’ komutu ile silinecektir.
  • Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.
 1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 • Fiziksel Yok Etme
  • Kâğıt İmha Makinesi ile Yok Etme
  • De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 • Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.
 • Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.
 • Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.
 • Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi, açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.
 • Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi serbesti içinde olacaktır.

 1. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri

Kişisel veriler, Politika’nın 4. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca saklanacak, süre sonunda ise anonim hale getirilecek veya yok edilecektir.

 

Süreç Saklama Süresi İmha Süresi
Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üye verileri

(Örneğin Üye Kimlik Bilgileri, Sağlık Bilgileri, İletişim Bilgileri)

Kayıt altına alınmasına müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan veriler (sağlık raporları vs.) İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çerezler ve Log Kayıtları 2 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ticari Elektronik Mail Onay Kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çevrim içi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri 2 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sözleşmeler Sözleşmenin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek dökümanlar İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu olması Dava zaman aşımı müddetince Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler (örn. performans kayıtları vs.) İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 5 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ilgili kişisel veriyi kullanma amacının sona ermemesi durumunda, ilgili mevzuat gereği ilgili kişisel veri için öngörülen saklama süresi tabloda yer alan sürelerden fazla ise veya ilgili konuya ilişkin dava zamanaşımı süresi kişisel yerinin tabloda yer alan sürelerden fazla saklanmasını gerektiriyorsa, yukarıdaki tabloda yer alan süreler uygulanmayabilecektir. Bu halde kullanım amacı, özel mevzuat veya dava zamanaşımı süresinden hangisi daha sonra sona eriyor ise, o süre kadar uygulama alanı bulacaktır.

 1. İlgili Kişinin Başvurusu

İlgili kişi, Kanun’un 13. maddesine ve Yönetmelik’in 12. maddesine istinaden Aydınlatma Metninde verilen bilgiler doğrultusunda başvuru dilekçesi ile Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir.

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aşağıdaki gerekçelerle veri sorumlusuna ait kişisel verinin silinmesini reddedebilir;
 3. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 6. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 9. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 10. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 11. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
 12. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 13. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
 14. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Veri sahipleri bu bölümün 10. başlıkta yer alan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden temin edilebilecek başvuru dilekçesini doldurup imzalayarak Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘e iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

11.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 1. Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler
  Doreyap İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

13.Politikanın Yürürlüğe Girmesi, İhlal Durumları ve Yaptırımlar

 • İş bu Politika Doreyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi internet sayfası üzerinden duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü itibariyle tüm üyeler, iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır.
 • Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların amirlerinin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili çalışanın amiri tarafından bağlı bulunan bir üst amire bildirilecektir.
 • Aykırılığın önemli boyutta olması halinde ise üst amir tarafından vakit kaybetmeksizin Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ne bilgi verilecektir.
 • Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.